Untitled Document
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหารสถานศึกษา
  นายนิยม จันทลา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
  0934266764
  manyom101@gmail.com

ฝ่ายบริหารวิชาการ
  นางสาวธิติมาพร บัวลอย
  ครู (คศ.1)
  หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ
  0981842286
  fuengfahtb@gmail.com

  นางสาวรัฐภรณ์ วงศ์คำจันทร์
  ครูอัตราจ้าง
 
  0908120945
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  นางเพชรา ศรีสุข
  ครู (คศ.3)
  หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานบุคคล
  0622469245
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  นายชาญวิทย์ ศรีหทัยกุล
  ครู (คศ.1)
  หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป
  0928291512
 

  นางสาวอัจฉราภรณ์ กะกุลพิมพ์
  ครูอัตราจ้าง
 
  0879529228
 

ฝ่ายบริหารการเงินและพัสดุ
  นายสุวรรณ รักษาภักดี
  ครู (คศ.3)
  หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
  0800056177
 

  นายปิยะ แก้วฝ่าย
  ครู (คศ.3)
  ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
  0800056177