Untitled Document
ข้อกฎหมาย
วันที่ประกาศ : 2023-08-10
 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
โหลด : [ 13 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-10
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
โหลด : [ 11 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-10
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
โหลด : [ 10 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-10
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
โหลด : [ 10 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
โหลด : [ 12 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร พ.ศ.2546
โหลด : [ 12 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พระราชบัญญัติสภาครู
โหลด : [ 10 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
โหลด : [ 11 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
โหลด : [ 12 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
โหลด : [ 11 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
โหลด : [ 10 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
โหลด : [ 12 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
โหลด : [ 11 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
โหลด : [ 11 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
โหลด : [ 14 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
โหลด : [ 19 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โหลด : [ 19 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
เรื่อง แจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
โหลด : [ 16 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
แนวทางการแก้ไขกรณีไม่สามารถจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ลงกรอบอัตรากำลังใหม่
โหลด : [ 15 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556
โหลด : [ 16 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )