Untitled Document
1.2 : ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองผือ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

 

              โรงเรียนบ้านหนองผือ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๔๙๙  โดยใช้ศาลาวัดบ้านหนองผือ 
เป็นที่ทำการจัดการเรียนการสอนชั่วคราว โดยนายกุล  ธรรมครูปัทม์ เป็นครูใหญ่ และได้รับอนุญาตแยกเป็นเอกเทศจากโรงเรียนบ้านโคกคอน  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑
- ๔

          พ.ศ. ๒๕๐๗  นายบุญนาค  พรหมโคตร  เป็นครูใหญ่ และได้สร้างอาคารแบบ ป.๐๒ บนเนื้อที่ดิน ๔ ไร่เศษ  ทางทิศเหนือของวัดบ้านหนองผือ  จัดการศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๐๓ 

          พ.ศ.  ๒๕๑๘  นายพิศิษฐ์   ชัยงาม   เป็นครูใหญ่   ได้ย้ายมาสร้างอาคารเรียนแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔  มีเนื้อที่  ๑๐ ไร่ ๓๓  ตารางวา  ห่างจากหมู่บ้านทางทิศเหนือ  โดยนายหม่อน วงศ์อ่อน  อดีตผู้ใหญ่บ้านหนองผือ  เป็นผู้จัดสรรหามอบให้โรงเรียน  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๓๕ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑- ๖  พ.ศ. ๒๕๓๑  เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท (กศ.พช.)  และได้เป็นโรงเรียนจัดกิจกรรม  (กศ.พช.ดีเด่น)  ระดับจังหวัดหนองคาย 
พ.ศ. ๒๕๓๒  

          พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้ขยายเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก  ปรับเป็นการศึกษาก่อนประถมศึกษา และพัฒนามาเป็นการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน

                   

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๖  นายชัยณรงค์  ศรีสุข  ย้ายมาเป็นครูใหญ่  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาจึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๓๗  และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๔๑  ได้สืบสานและพัฒนาโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในชนบท กศ.พช  โดยต่อเนื่อง  ด้วยตระหนักในความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในชนบท ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน  ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม  จัดโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสารบริการด้านวิชาการ  และวิชาชีพ  เป็นศูนย์ส่งเสริมกีฬา   ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

                  

 

นอกจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ให้โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร  (โรงเรียนบ้านหนองผือ)  ขยายผลไปยังเครือข่าย  ให้จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน  “ ค่าย  กิน  อยู่  ดู  ฟัง” 
สรรค์สร้างเด็กดี  เป็นการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบในการคัดหา  วิธีการ  สถานที่เนื้อหา สาระในการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม  เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ผู้เรียนต่อไป  โดยใช้สถานที่วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  เป็นสถานที่จัดกิจกรรม  รุ่นที่  ๑  ในวันที่  ๑๗-๑๙  ๒๕๔๙  และรุ่นที่  ๒  ในวันที่ ๒๓-๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  ผลการดำเนินกิจกรรมบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  “ดี  เก่ง มีความสุข”  ได้ในระดับหนึ่ง และให้ผู้เรียนตระหนักต่อการปฏิบัติที่คาดหวัง   “ ความรู้    คู่คุณธรรม”  ให้ยั่งยืนต่อไป

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  จริยธรรม จากธนาคารออมสิน  เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทาน  ระดับภาค

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนได้รับยกย่องเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต ๑  โรงเรียนได้รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันผลงานด้านวิชาการมหกรรมอีสาน Essain Excellence Fair  ที่นครราชสีมา  โดยโครงงานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ ๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และได้รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับประเทศ ในโครงการ เก่งสร้างชาติ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓   โดยนักเรียนได้รางวัลเหรียญทอง ด้านศิลปะการแสดงงาน มหกรรมอีสานที่จังหวัดนครราชสีมา

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันจัดทำผ้าป่าสามัคคี  สร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาวิถีพุทธ) แบบอาคารถาวร เป็นจำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ครู นักเรียน ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกันบริจาคงบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  สร้างห้องสมุดโรงเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ชนะเลิศอันดับ ๑โครงงานคุณธรรม(เหรียญทอง)ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต ๑

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ชนะเลิศอันดับ ๑ คณิตคิดเร็วด้วยโปรแกรม GSP ช่วงชั้นที่ ๑ (เหรียญทอง) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต

                  

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (เหรียญทอง) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ชนะเลิศอันดับ ๑ คู่หูทันตสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต ๑