Untitled Document
1.3 : ข้อมูลเบื้องต้น

              โรงเรียนบ้านหนองผือ ที่ตั้ง หมู่ ๗ บ้านหนองผือ ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๔๙๙ มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓๓  ตารางวา  ห่างจากหมู่บ้านทางทิศเหนือ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

           

               แผนที่